หลักเกณฑ์และการวัดผล

คะแนนเข้าห้องเรียน โดยเช็คชื่อ 15 นาทีแรกเท่านั้น (12 สัปดาห์)
  12 คะแนน
คะแนนในห้องเรียน โดยทำกิจกรรมกลุ่ม  60 คะแนน
การนำเสนอ และการทำรายงานสำรวจเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  10 คะแนน 
การทำรายงานรายบุคคล และการทำแบบทดสอบรายบุคคล  18 คะแนน 
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน