แผนการสอนแต่ละสัปดาห์


สัปดาห์ที่ 1: 14 สิงหาคม 2556
ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง และแผนภูมิต่างๆ

เอกสารประกอบการเรียน: slide_week01
งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, ดูวิดีโอ
การประเมินผล: 5%

สัปดาห์ที่ 3: 28 สิงหาคม 2556
เรื่องความหมายของคำว่าสถิติ การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน การใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง และการทำสำรวจความคิดเห็นเรื่องต่างๆ

เอกสารประกอบการเรียน: slide_week02
งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, เริ่มทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นเรื่องที่นัักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาต้องส่งหัวข้อรายงานในสัปดาห์ที่ 2
การประเมินผล: 5%สัปดาห์ที่ 5: 11 กันยายน 2556
แนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต (ตั้งแต่สัญญาณวิทยุ โทรเลข 1G 2G 3G 4G ไปจนถึงการสื่อสารในอนาคต) วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ADSL Broadband หรือ VPN แนะนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ

เอกสารประกอบการเรียน: slide_week05
งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, ดูวิดีโอ, นักศึกษาส่งแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยจำนวน 30 ชุด
การประเมินผล: 5%

สัปดาห์ที่ 7: 25 กันยายน 2556
Present ผลของการทำสำรวจทุกกลุ่ม

งานที่ต้องทำ: ส่งรายงานกลุ่มการทำสำรวจฉบับสมบูรณ์
การประเมินผล: 10%

สัปดาห์ที่ 9
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

เอกสารประกอบการเรียน: slide_week09
งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, ดูวิดีโอ, เริ่มทำงานกลุ่ม สร้าง Model จากวัสดุธรรมชาติ ส่ง Model และนำเสนอในสัปดาห์ที่ 11
การประเมินผล: 5%

สัปดาห์ที่ 11
เทคโนโลยีด้านการขนส่งสินค้า  การขนส่งมวลชน และเทคโนโลยียานยนต์ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

เอกสารประกอบการเรียน: slide_week11 
งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, ดูวิดีโอ, ส่ง Model และนำเสนอ Model ทุกกลุ่ม
การประเมินผล: 5%

สัปดาห์ที่ 13
ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์และสาระบันเทิงด้านเทคโนโลยี การเล่นเกมตลอดจนการใช้แหล่งบันเทิงต่างๆ ที่มีในโลกปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ ผลกระทบที่เกิดกับตนเองและสังคมต่อการใช้สิ่งบันเทิงต่างๆ ในทางที่ผิด แนวโน้มของสิ่งบันเทิงดิจิตอลในโลกอนาคต 

งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, ดูวิดีโอ, ส่งผลงานและนำเสนอ CD หรือ Story Board หน้าห้องเรียน
การประเมินผล: 5%

สัปดาห์ที่ 15
นักศึกษาทำแบบทดสอบเกี่ยวกับรายงานรายบุคคล (10 คะแนน)

การประเมินผล: 10%
สัปดาห์ที่ 2: 21 สิงหาคม 2556
การคำนวณร้อยละ การใช้เงินในชีวิตประจำวัน และความสำคัญของการออมเงิน

เอกสารประกอบการเรียน: slide_week03  
งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, นักศึกษาส่งแบบสอบถามในเรื่องที่ทำสำรวจ
การประเมินผล: 5%


สัปดาห์ที่ 4: 4 กันยายน 2556
วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Hardware และอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกซื้อ และใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน ลักษณะและประเภทของ Software การเลือกใช้ Software ให้เหมาะกับประเภทของงาน ทั้งในด้านการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน 

เอกสารประกอบการเรียน: slide_week04
งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, ดูวิดีโอ, นักศึกษาส่งตัวอย่างแบบสอบถามอาจารย์ในห้องเรียน 1 ชุด
การประเมินผล: 5%

สัปดาห์ที่ 6: 18 กันยายน 2556
วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม (Social Network) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของเครือข่ายสังคม การใช้งานเครือข่ายสังคมอย่างปลอดภัยและถูกวิธี การค้นหาข้อมูลที่ต้องการในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการท่องเว็บไซต์และซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและถูกวิธี
เอกสารประกอบการเรียน: slide_week06
งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน (งานกลุ่มย่อย), กิจกรรมในห้องเรียน (งานเดี่ยว), ดูวิดีโอ, นักศึกษานำข้อมูลที่วิเคราะห์จากแบบสอบถามมาให้อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้อง
การประเมินผล: 5%


สัปดาห์ที่ 8
สอบกลางภาค (วิชาอื่น) วิชา GE112 ไม่มีการสอบกลางภาค

นักศึกษาค้นคว้าทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง เพื่อหาหัวข้อเรื่องทำรายงานแยกรายบุคคลเพื่อนำมาแจ้งหัวข้อในสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 10
วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เอกสารประกอบการเรียน: slide_week10 
งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, ดูวิดีโอ
การประเมินผล: 5%

สัปดาห์ที่ 12
วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน

งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, ดูวิดีโอ, เริ่มทำงานกลุ่ม โดยทำ CD หรือ Story Board เกี่ยวกับเกมดี และไม่ดี ส่งผลงานและนำเสนอหน้าห้องเรียนในสัปดาห์ที่ 13
การประเมินผล: 5%


สัปดาห์ที่ 14
ศึกษาสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ลักษณะการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว การเกิด
สึนามิ เป็นต้น และการใช้เทคโนโลยีในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

งานที่ต้องทำ: กิจกรรมในห้องเรียน, ดูวิดีโอ, นักศึกษาส่งเล่มรายงานบุคคลฉบับสมบูรณ์ (8 คะแนน)
การประเมินผล: 5%


Ċ
Kunya Wongpaisansin,
Aug 21, 2013, 6:53 AM
Ċ
Kunya Wongpaisansin,
Aug 21, 2013, 6:54 AM
Comments