ติดต่อ
อาจารย์เสาวณี แซ่ตั้ง (อ.ติ)
ผู้ประสานงานวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : 
ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
K301 เบอร์โทรศัพท์ 0-2350-3500 ต่อ 1690, 1695
วิทยาเขตรังสิต :
ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
RA4205 เบอร์โทรศัพท์ 0-2902-0299 ต่อ 2690
Email: saowanee.s@bu.ac.th


ดร.พิจารณ์ เจริญศรี (อ.ปุ๋ง)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : 
ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
K301 เบอร์โทรศัพท์ 0-2350-3500 ต่อ 1690
วิทยาเขตรังสิต :
ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
RA4205 เบอร์โทรศัพท์ 0-2902-0299 ต่อ 2690
Email: pijarn.c@bu.ac.th

อาจารย์กัญญา วงศ์ไพศาลสิน (อ.หญิง)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : 
ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
K301 เบอร์โทรศัพท์ 0-2350-3500 ต่อ 1690
วิทยาเขตรังสิต :
ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
RA4205 เบอร์โทรศัพท์ 0-2902-0299 ต่อ 2690
Email: kunya.w@bu.ac.th